منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
چهارشنبه 28 مهر 1400 13:54 ب.ظ
تعهد سازمانی
 
تعهد سازمانی به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش های یک سازمان به خاطر خود سازمان و دور از ارزش های ابزاری (وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگران) است.
به عبارت دیگر تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که بواسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را بوجود می آورد.
 
تعهد سازمانی به عنوان:
1. تمایل قوی برای بقاء عضو در یک سازمان.
2. تمایل برای تلاش بسیار زیاد برای سازمان.
3. باور قاطع برای قبول ارزش ها و اهداف سازمان.
 
ویژگی های مؤثر بر تعهد سازمانی:
سن: افراد در سنین بالاتر به دلیل آنکه فرصت کمتری دارند تعهد و رضایت بالاتری دارند.
جنسیت: زنان نسبت به مردان تعهد بیشتری به سازمان دارند. دلیل این امر آن است که زن ها برای عضویت در سازمان می بایست موانع بیشتر را پشت سر گذارند.
تحصیلات: رابطه تعهد سازمانی با تحصیلات ضعیف و منفی است. دلیل این رابطه منفی انتظارات بیشتر افراد تحصیل کرده است و فرصت های بیشتر شغلی آنهاست.
ازدواج: این متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد، اما چنین اظهار می شود که ازدواج به دلیل مسائل مالی با تعهد حسابگرانه ارتباط پیدا می کند.
سابقه در سازمان: به دلیل سرمایه گذاری های فرد در سازمان سابقه بیشتر در مقام یا سازمان باعث تعهد بیشتری می شود اما این رابطه ضعیف است.
سطح شغلی: با تعهد رابطه مثبت اما ضعیفی را نشان می دهد.
استنباط از شایستگی شخصی : افراد تا حدی به سازمان تعهد پیدا می کنند که زمینه تأمین نیازهای رشد و کامیابی آنها فراهم شود بنابراین کسانی که استنباط شایستگی شخصی بالا دارند انتظارات بیشتری خواهند داشت. رابطه این دو متغیر مثبت و قوی است.
توانایی ها: افراد با مهارت های بالا برای سازمان ارزشمند هستند، این امر پاداش سازمان را به آنها افزایش می دهد و در نتیجه موجب تعهد حسابگرانه می شود.
حقوق و دستمزد: موجب عزت نفس برای فرد می شود و بدین ترتیب تعهد فرد را افزایش می دهد.
 
راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی:
  1. بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن هر چه بیشتر آنها با اهداف سازمان.
  2. بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار.
  3. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری.
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری.
  5. تشریح اهداف و رسالت های سازمانی.
  6. حذف موانع کاری.
  7. تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود.
  8. ایجاد سیستم مناسب تشویق و تنبیه.
  9. حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار.
  10. استقلال نسبی برای انجام وظایف.

گردآورنده: زهره اصفهانی، کارشناسی ارشد روانشناسی