منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
چهارشنبه 28 مهر 1400 13:17 ب.ظ
در سازمان ها، ارزشیابی عملکرد در بافت ارزیابی عملکرد رسمی انجام می پذیرد که عملکرد کارگر را در مقایسه با استانداردهای مشخص از قبل تعیین شده اندازه گیری می کند. ارزیابی عملکرد برای فرد کارگر، برای سرپرست کنترل کننده کار کارگر و برای سازمان به مثابه یک کل، اهداف گوناگونی را تعقیب می کند. برای کارگر، ارزیابی عملکرد با پیشرفت شغلی در طول دوره کار ارتباط دارد. اقدام به ارزیابی عملکرد به مثابه اصل عمده افزایش حقوق و ارتقاء مقام، بازخورند مناسبی برای کمک به بهبود عملکرد و تشخیص نقاط ضعف و ارائه اطلاعات درباره رسیدن به اهداف کار فراهم می کند.
سرپرستان یا ناظران کار با استفاده از ارزیابی عملکرد درباره مسائل پرسنلی مانند ارتقاء مقام، تنزل مقام، افزایش حقوق، اخراج، دادن بازخورند ساختاری برای بهبود عملکرد کارگران تصمیم گیری می کنند. مرحله ارزیابی عملکرد رسمی ارتباط سازمانی را با تشویق ارتباط متقابل بین کارگران و ناظران تسهیل می کند. برای سازمان، ارزیابی عملکرد وسیله ای است برای اندازه گیری بهره وری افراد و واحدهای کاری.
ارزیابی عملکرد، علاوه بر موارد بالا می تواند برای اندازه گیری کارآیی برنامه ها با تغییرات سازمانی مانند تغییر در طرح یا نظام های کار، نظارت یا شرایط کار، زیربنای لازم را فراهم کند.
ارزشيابي عملکرد به مثابه ارزش معياري عمل کرده به ما مي گويد که آيا روش غربالگري کارمندي و مراحل انتخاب و استخدام درست کار مي کنند يا نه. به عبارت ديگر، با ارزيابي عملکرد کارگران در مراحل بعد از استخدام، سازمان مي تواند تعيين کند که آيا عوامل پيش بيني کننده عملکرد کارگر واقعاً توانسته اند موفقيت کارگران را پيش بيني کنند يا نه. اندازه گيري عملکرد در تعيين کارآيي برنامه هاي کارآموزي کارمندي نيز اهميت دارد. اطلاعات حاصله از ارزيابي عملکرد مي تواند در تعيين نيازهاي کارآموزي اعضا سازمان هم کاربرد داشته باشد.


گردآورنده: زهره اصفهانی - کارشناس ارشد روانشناسی